• Wilsbeschikking

 • Deponeren van uw laatste wilsbeschikking bij de aannemer

  U kan bij ons vooraf uw wensen bekend maken i.v.m uw uitvaart
  De wilsbeschikking wordt opgemaakt in meervoud: één voor u, één voor ons en/of eventueel voor kinderen, familielid of kennis die u als vertrouwenspersoon neemt.

  Het contract dat u bij ons afsluit kan u koppelen aan uw rijksregisternummer door het op het gemeentehuis te gaan melden. Op die manier weet men bij uw overlijden dat u een wilsbeschikking hebt bij ons.

  Betalingen van wilsbeschikkingen kan via een uitvaartverzekering of via een spaarrekening bij ons. Wij geven u hierover graag meer informatie.

  Laatste wilsbeschikking over wijze van begraven vast leggen bij de gemeente van uw woonplaats :

  Op de dienst bevolking of burgerzaken van het gemeente- of districtshuis waar u woont kan u officieel aangeven wat er met uw lichaam moet gebeuren na uw overlijden. U kunt kiezen voor een gewone begraving of een crematie (lijkverbranding). U kunt eveneens uw keuze bepalen i.v.m. uw uitvaartplechtigheid (vb. volgens de katholieke godsdienst, volgens de protestantse godsdienst,…). U krijgt één exemplaar van die verklaring mee naar huis als bewijs. Bij elke aangifte van overlijden wordt nagegaan of er al dan niet een laatste wilsbeschikking over de wijze van begraven ingediend werd op het gemeentehuis.

  Hoe zijn/haar lichaam aan de wetenschap nalaten ?

  Indien een persoon zijn lichaam aan de wetenschap wenst na te laten wordt hij verzocht zich rechtstreeks tot de Universiteit naar zijn keuze te wenden. De persoon zal duidelijk zijn wens uitdrukken door middel van een eigenhandig schrijven, gedateerd en ondertekend. Hij zal een kopie van dit document behouden en het origineel naar de gekozen Universiteit doorsturen.
  De Universiteit zal een ontvangstbewijs of een kaartje naar de gever sturen, dat hij bij zijn identiteitskaart zal toevoegen zodat zijn verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen. Bij het overlijden zullen de verwanten de wens van de overledene aan de begrafenisondernemer meedelen en een kopie bezorgen van het document waardoor hij zijn wens heeft uitgedrukt om zijn lichaam aan de wetenschap na te laten.

  De universiteit moet zo vlug mogelijk worden gewaarschuwd. Het stoffelijke overschot moet binnen de 48 uren na het overlijden worden overgebracht. De universiteit aanvaardt slechts de lichamen van personen die in België zijn overleden, voor zover ze geen autopsie moeten ondergaan.

  De teraardebestelling of crematie heeft plaats wanneer alle studies werden uitgevoerd. Een tijdsduur van meerdere weken, maanden en zelfs jaren kan voorbijgaan tussen het nalaten van het lichaam en de teraardebestelling of crematie. De nabestaanden kunnen zelf beslissen of zij wensen verwittigd te worden wanneer het lichaam terug ter beschikking gesteld wordt.  Behalve indien de familie het uitdrukkelijk heeft gevraagd worden de verwanten van de dag der teraardebestelling of crematie niet gewaarschuwd, maar alleen van de plaats waar het stoffelijke overschot ligt indien zij dat wensen.

  Deze twee documenten (wilsbeschikking + vragenlijst) samen opsturen naar:

  Universiteit Antwerpen - Campus Drie Eiken
  Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  Secretariaat Anatomie van de Mens en Embryologie
  Universiteitsplein 1
  2610 Wilrijk (Antwerpen)